ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิณัย สืบทรง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสังขละบุรี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕