ความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                    ภัยพิบัติจากยาเสพติด นับเป็นวิกฤติที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศ และนับวันมีแต่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วิกฤติดังกล่าว เป็นเหตุให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของแผ่นดิน ทรงมีพระปริวิตก ทรงเรียกร้องให้พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะวิกฤติปัญหานี้ โดยในช่วงหลายสิบปีก่อนหน้านี้ ทรงเล็งเห็นภัยพิบัติของปัญหายาเสพติด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทรัพย์ ส่วนพระองค์เริ่มโครงการหลวงเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๒(ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งเป็นพระบรมราโชบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาชาวเขาให้อยู่อาศัยและทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง เลิกการทำลายป่าและเลิกการปลูกฝิ่น ความสำเร็จของโครงการหลวง เป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลายในนานาประเทศ จนได้รับรางวัลแมกไซไซ(Raymond Magsaysay Award) ในสาขา International Understanding เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ ดังความตอนท้ายของประกาศ เกียรติคุณว่า“จากการให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลของนานาประเทศและร่วมกันประสานงานโดยหลายหน่วยงานในชาติ โครงการหลวงได้มีส่วนช่วยลดยาเสพติดพิษร้ายแรงของโลกลง และยังช่วยยกระดับความมั่นคงอยู่ดีกินดีแก่ชาวเขาทั้งหลายด้วย”
                    ด้วยความหวงใยของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดังพระราชปณิธาน “แม่ของแผ่นดิน”และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างยั่งยืนและเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุง ๘,๐๐๐ บาท มาตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”…  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการพัฒนาให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมจิตใจของคน จึงมีแนวคิดขยายต่อยอด ดังนี้
                    ๑.กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใดก็เปรียบเสมือนกำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านในการทำความดีปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภยันตรายและสร้างความเข้มแข็งในชาติ
                    ๒.กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนขวัญถุงสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับพระราชทานเพื่อความมุ่งหมายสร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดภายในหมู่บ้านและให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายใจการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชนหรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไปย่อมหมายความถึง ตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วยทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้องปกปักรักษาให้งอกงามไม่สูญสลาย
                    ๓.กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งตนเอง การระดมทุนในชุมชนและเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใด ก็เปรียบเสมือนกำลังใจของพระองค์ท่าน ที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ ในการทำความดีปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวเองให้รอดพ้นจากภยันตราย และสร้างความเข้มแข็งในชาติ
  2. เพื่อเป็นกองทุนขวัญถุงสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับพระราชทาน เพื่อความมุ่งหมายสร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายใจ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไป ย่อมหมายถึงตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วย ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน จึงต้องปกปักรักษาให้งอกงาม ไม่สูญสลาย
  3. เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง การระดมทุนในชุมชน และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนา
(Visited 1,831 times, 1 visits today)