แนวทางการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ดาวน์โหลด

คู่มือดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการดำเนินงาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำหรับ จนท.

ดาวน์โหลด

แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ดาวน์โหลด

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน (CIA)

ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดาวน์โหลด