ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

ดาวน์โหลด