บทบาทของพัฒนากรในการส่งเสริมและพัฒนาคณะทำงานงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล เพื่อช่วยให้โครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการอนุมัติประมาณ เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (กรรณิการ์ ระบือนาม)