เทคนิคการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้ได้เงินคืนกองทุน (กรรณิการ์ ระบือนาม)

ดาวน์โหลด

ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ (สพอ.สังขะ)

ดาวน์โหลด

การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมระดับตำบล (สมพร พูลเพิ่ม)

ดาวน์โหลด

เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (มาริสา สกุลรักษ์)

ดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ (ชูศักดิ์ เครือสุวรรณ)

ดาวน์โหลด

การส่งเสริมขยายผลสัมมาชีพชุมชน (จักรพันธ์ ปิ่นเพชร)

ดาวน์โหลด

เทคนิคการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (พวงผกา เหมหงษ์)

ดาวน์โหลด

เทคนิคการสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน (ทรงราช ญาณอุบล)

ดาวน์โหลด

การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน พช. (สพอ.สังขะ)

ดาวน์โหลด