ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกศิลปิน OTOP ปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

เครื่องหมายราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการลาศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลด