โครงการโคก หนอง นา โมเดล งบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 64

โครงการโคก หนอง นา โมเดล งบปี 64 แปลงที่ 1 ของนางวรรณี โสภา บ้านเสรียง หมู่ 2 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการขุดเสร็จ 100 % ในพื้นที่ 1 ไร่ ตามแบบมาตรฐานของกรม 1:2

(Visited 53 times, 1 visits today)