โคก หนอง นา ตำบลดม อำเภอสังขะ

นายปรีชา มีราช พัฒนาการอำเภอสังขะ มอบหมายให้นางกรรณิการ์ ระบือนาม พัฒนากร อำเภอสังขะ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ( นพต.) ขอแจ้งความคืบหน้าแปลงผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนา โมเดล ของกลุ่มเป้าหมายราย นายรัน ยิ่งกาญ ณ บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ขุดเสร็จแล้วประมาณ 85% แบบกรม ๑ ไร่ ๑ : ๒ ( ดินร่วนปนทราย )

(Visited 128 times, 1 visits today)