💢 หนึ่งอำเภอ หนึ่งตำบลเข้มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรรษฐกิจพอเพียง💢

💢 หนึ่งอำเภอ หนึ่งตำบลเข้มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรรษฐกิจพอเพียง💢
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอสังขะ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งตำบลเข้มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรด้านวิชาการจาก ครู ข และ ค ประกอบด้วยปลัดอำเภอ ผอ.กศน.สังขะ พัฒนาการอำเภอ นายก อบต. และ เกษตรตำบล นอกจากนี้ยังมีการจัดทำฐานเรียนรู้ด้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง กทบ. สนับสนุนเป็นค่าวัสดุจำนวนเงิน 5,000 บาท ประกอบด้วย
1. ฐานเรียนรู้เรื่องการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล โดย ทีม นพต. อำเภอสังขะ
2. ฐานเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด และ การเลี้ยงหนูพุก โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ และ ครู ค ในพื้นที่(กำนัน และ ประธานสตรีตำบล)
3. ฐานเรียนรู้การแปรรูปอาหาร โดยทีม กศน. อำเภอสังขะ
4. ฐานเรียนรู้การจัดการระบบน้ำหยด โดยทีมวิทยากร อบต. ตาคง
กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 จำนวน 7 หมู่บ้านๆละ 20 คน จำนวน 140 คน
ดำเนินการ ณ ห้องประชุม อบต. ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(Visited 28 times, 1 visits today)