นายอำเภอสังขะ มอบแนวทางและนโยบายการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ มอบแนวทางและนโยบายการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทัพหลวง ที่ว่าการอำเภอสังขะ
🖊🖊นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอสังขะ ได้พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ แก่ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ทั้ง ๑๒ ตำบล จำนวน ๒๔ ราย โอกาสนี้ นายปรีชา มีราช พัฒนาการอำเภอสังขะ ได้ปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป
(Visited 421 times, 1 visits today)