โครงสร้างบุคคลากร

นางอัญชนา มีชัย
พัฒนาการอำเภอสังขะ

1.นางสาวสมใจ จารัตน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านชบ12 หมู่บ้าน
ตำบลตาคง14 หมู่บ้าน
และตำบลเทพรักษา13 หมู่บ้าน
2.นายทรงราช ญาณอุบล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสะกาด16 หมู่บ้าน
และตำบลบ้านจารย์13 หมู่บ้าน
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิง มาริสา สกุลรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลทับทัน 16 หมู่บ้าน
ตำบลขอนแตก17 หมู่บ้าน
และเทศบาลตำบลสังขะ9 ชุมชน
4.นางวันวิสาข์ อินทิสาร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสังขะ17 หมู่บ้าน
และตำบลพระแก้ว18 หมู่บ้าน
5.นางสาวกรรณิการ์ ระบือนาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกระเทียม21 หมู่บ้าน
และตำบลดม12 หมู่บ้าน
6.นายนภัสศัย ทองสนธิ
อาสาพัฒนา (อสพ.รุ่นที่73)
รับผิดชอบตำบลตาตุม18 หมู่บ้าน
1.นายธเนศพล อยู่สบาย
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลสังขะ17 หมู่บ้าน
2.นายอภิสิทธิ์ แสงสอาด
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลขอนแตก17 หมู่บ้าน
3.นางสาววรรณภา ผสมพันธ์
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลดม12 หมู่บ้าน
4.นางสาวสุรีรัตน์ แสงทอง
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลพระแก้ว18 หมู่บ้าน
5.นายสุชาติ อุตส่าห์ดี
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลจารย์13 หมู่บ้าน
6.นายบุญคง สุปิงรัตน์
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลกระเทียม21 หมู่บ้าน
7.นางสาวอรวรรณ เทียนถวาย
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลสะกาด16 หมู่บ้าน
8.นางสาวสุวิมล ผลเจริญ
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลตาตุม18 หมู่บ้าน
9.นางสาววนิดา พวงประยงค์
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลทับทัน16 หมู่บ้าน
10.นางสาวทักษิณา โอชารส
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลตาคง14 หมู่บ้าน
11.นายสิริมงคล สุทธิปัญโญ
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลบ้านชบ12 หมู่บ้าน
12.นางสาวธัญชนก สุขเสาร์
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลเทพรักษา13 หมู่บ้าน
1.นพต
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลสังขะ17 หมู่บ้าน
2 นพต
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
รับผิดชอบตำบลขอนแตก17 หมู่บ้าน
3 นพต
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลดม12 หมู่บ้าน
4.นางสาววิภาวดี คงมี
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลพระแก้ว18 หมู่บ้าน
5.นางสาวนิลาวัณย์ จันนุบิน
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลจารย์13 หมู่บ้าน
6.นายสุนทร บุญสามารถ
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลกระเทียม21 หมู่บ้าน
7.นายธวัชชัย สางาม
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลสะกาด16 หมู่บ้าน
8.นางสาวจริยา จันทร์ชัย
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลตาตุม18 หมู่บ้าน
9.นางสาวมณีดาว สุนทรงาม
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลทับทัน16 หมู่บ้าน
10.นางสาวชุตินันต์ จันทร์โสม
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลตาคง14 หมู่บ้าน
11 นพต
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
รับผิดชอบตำบลบ้านชบ12 หมู่บ้าน
12.นพต
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
รับผิดชอบตำบลเทพรักษา13 หมู่บ้าน
1.นางสาวสาลินี ควรดี
นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.)
รับผิดชอบตำบลทับทัน16 หมู่บ้าน
และตำบลขอนแตก17 หมู่บ้าน
2.นายศิริวัฒน์ ปัสสาโก
นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.)
รับผิดชอบตำบลดม12 หมู่บ้าน
ตำบลกระเทียม21 หมู่บ้าน
และตำบลเทพรักษา13 หมู่บ้าน
3.นางสาวธนภัทร การประดิษฐ์
นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.)
รับผิดชอบตำบลสังขะ17 หมู่บ้าน
และตำบลพระแก้ว18 หมู่บ้าน
(Visited 1,127 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *