ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกศิลปิน OTOP ปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

เครื่องหมายราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการลาศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

คำสั่งอำเภอที่1006/2564เรื่อง แต่งตั้งอาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่73 ประจำปีงบประมาณ2565ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล

ดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอสังขะที่1024/2564เรื่องการมอบหมายงานมนความรับผิดชอบและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประสานงานตำบล

ดาวน์โหลด

รับสมัคร โคก หนองนา โมเดล สพอ.สังขะ งบประมาณปี2565

ดาวน์โหลด

การแต่งตั้งอาสาพัฒนา อสพ รุ่นที่73 จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด