สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง

จังหวัดขอนแก่น

นางลำดวน จำนงค์กิจ

พัฒนาการอำเภอซำสูงอำเภอซำสูง

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”