แนวทางการจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค.

คู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560-2564

คู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค.) ปี 2560-2564

(Visited 882 times, 1 visits today)