รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน Village Development Report : VDR

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน Village Development Report : VDR ปี 2560

บ้านโคกสะอาด หมู่ 9 ตำบลหนองฮะ

บ้านกะเลา หมู่ 7 ตำบลหมื่นศรี

บ้านหนองแคน  หมู่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม

บ้านพอก หมู่ 6 ตำบลประดู่

(Visited 75 times, 1 visits today)