ข้อมูล กชช. 2ค. ปี 60

ตัวชี้วัดและระดับการพัฒนาของหมูู่บ้าน

ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา ปี 2560 ระดับอำเภอ

ร้อยละของหมู่บ้าน ที่ได้ 1 คะแนน (ปัญหามาก) ของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับอำเภอ

 

(Visited 246 times, 1 visits today)