การส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตำบลหนองฮะ (ขวัญชัย ปิยะวงษ์)

ดาวน์โหลด

การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน อำเภอสำโรงทาบ (สุชิน แกล้วเกษตรกรณ์)

ดาวน์โหลด

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองอีเลิง ม.7 ต.กระออม ฯ (KM อำเภอ) (สุชิน แกล้วเกษตรกรณ์)

ดาวน์โหลด

แปรรูปกระเทียมเจียว (นิรุต จันดากุล) ตัวอย่างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

ดาวน์โหลด

องค์ความรู้วิทยากรสัมมาชีพชุมชน (ผ้าไหมย้อมมะเกลือ)

ดาวน์โหลด

การแปรรูปน้ำตาลอ้อย (ประดิษฐ บุญลับ) วิทยากรสัมมาชีพชุมชน

ดาวน์โหลด