การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นางสาวสุภาพร เสพสุข อาสาพัฒนา)

ดาวน์โหลด

เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (นางสาวรัตติญากร ป้องเขต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)

ดาวน์โหลด

การส่งเสริมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้น (นางผกาทิพย์ พ่อค้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

ดาวน์โหลด

บันได 5 ขั้น ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประสบความสำเร็จ (นายบุญชัย เก่งกล้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

ดาวน์โหลด

การส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชนให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ระดับอำเภอ (นายเอกราช ญาณอุบล พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ)

ดาวน์โหลด

การยกระดับครัวเรือนสัมมาชีพไปสู่ “กลุ่มสัมมาชีพชุมชนต้นแบบ”เพื่อการเรียนรู้และขยายผล (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ)

ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้กลุ่มสัมมาชีพชุมชน (รัตติญากร ป้องเขต)

ดาวน์โหลด

ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อ.สำโรงทาบ (ผกาทิพย์ พ่อค้า)

ดาวน์โหลด

เทคนิค 5ก ในการพัฒนาอาชีพครัวเรือนให้ประสบผลสำเร็จ (บุญชัย เก่งกล้า)

ดาวน์โหลด