วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

ปรัชญา

ปรัชญาการพัฒนาชุมชน  เป็นหลักความเป็นจริงแห่งชีวิตที่มี  ความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติว่ามนุษย์ทุกชีวิต  มีคุณค่า  มีความหมาย  มีศักดิ์ศรี  มีศักยภาพ  มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์  ที่ไม่ควรได้รับการเหยียบย้ำ  ดูหมิ่นเหยียดหยาม  จากมนุษย์ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับจากการยอมรับ  และทำให้ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง  โดยมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาส

วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

พัทธกิจ

1.พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน

2.ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน

3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

จุดมุ่งหมายขององค์กร 

  1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลง  และดัชนีภาพลักการคอร์รัปชั่นไม่ต่ำกว่า 5.0  คะแนน
  2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
  3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตภาพ  รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  3.0  ต่อปี  เพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ต่ำกว่าร้อยล่ะ  40.0
  4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาภาพการลดก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม่เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

1.1 การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ  

1.2  เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน

2.1  บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย

2.2  เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ  องค์กร  เครือข่าย

2.3  ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ

2.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน

3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3.1  พัฒนาผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  และการตลาด

3.2  ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก

3.3  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนว้ตกรรม

4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

4.1  ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน

4.2  พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

5.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

5.1  พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อความเปลี่ยนแปลง  :  องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน

5.2  บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร

5.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

5.4  เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

(Visited 666 times, 1 visits today)