“พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  นายเอกราช  ญาณอุบล  พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ  เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้กับผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

(Visited 128 times, 1 visits today)