สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ

จังหวัดสุรินทร์

นางจูมทอง พลโลหะ

พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565