ประวัติความเป็นมา

     อำเภอสำโรง เดิมประกอบด้วย  ตำบลสำโรง  ตำบลหนองไฮ  ตำบลโนนกาเล็น  ตำบลค้อน้อย  ตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกก่อง   ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวารินชำราบ  ต่อมาเพื่อความสะดวกในการพัฒนาท้องที่ จึงได้ขอแยกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอสำโรง เมื่อวันที่  15  เมษายน พ.ศ. 2528  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้ง  “กิ่งอำเภอสำโรง”  ต่อมาเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2535 กิ่งอำเภอสำโรงได้รับการยกฐานะเป็น “อำเภอสำโรง”มีเขตการปกครอง  9  ตำบล  ซึ่ง เพิ่มจากเดิม  3  ตำบล  คือ  ตำบลขามป้อม (แยกออกจากตำบลสำโรง) ตำบลบอน (แยกออกจากตำบลโนนกาเล็น) และ ตำบลโนนกลาง  (แยกออกจากตำบลหนองไฮ) ที่มาของชื่ออำเภอ:“สำโรง” เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง มูลเหตุที่ตั้งชื่อว่า“สำโรง”เพราะแต่ก่อนมีต้นสำโรงใหญ่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน

 

 

 

 

แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 
108 หมู่บ้าน คือ
1.ตำบลค้อน้อย        17   หมู่บ้าน
2.ตำบลโคกก่อง      17   หมู่บ้าน
3.ตำบลสำโรง          12  หมู่บ้าน
4.ตำบลโนนกาเล็น  12  หมู่บ้าน
5.ตำบลหนองไฮ      12  หมู่บ้าน   
6.ตำบลโคกสว่าง     12  หมู่บ้าน
7.ตำบลโนนกลาง     10 หมู่บ้าน
8.ตำบลขามป้อม        9 หมู่บ้าน
9. ตำบลบอน              7 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลสำโรง และองค์การบริหารส่วนตำบล  8  แห่ง  ได้แก่

 

  1. เทศบาลตำบลสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงทั้งตำบล
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลค้อน้อยทั้งตำบล
  3. ตำบลหนองไฮ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไฮทั้งตำบล
  4. ตำบลโคกสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสว่างทั้งตำบล
  5. ตำบลโนนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนกลางทั้งตำบล
  6. ตำบลขามป้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามป้อมทั้งตำบล
  7. ตำบลโนนกาเล็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนกาเล็นทั้งตำบล
  8. ตำบลบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบอนทั้งตำบล
  9. ตำบลโคกก่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกก่องทั้งตำบล

       

(Visited 1,414 times, 1 visits today)