ประชุมวางแผนงานตามยุทธศาสตร์

      วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น.นางศิรินุช สูงสุด พัฒนาการอำเภอสำโรง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงเพือวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตาม โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 26 หมู่บ้าน และประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ จนท.พช. ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
(Visited 24 times, 1 visits today)