สัมมาชีพตัวอย่าง

ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560

1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นาย ภากร นามสกุล จำนงกุลด์
เพศ ชาย อายุ 43 ปี การศึกษา ม.ต้น
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 117/1 หมู่ที่ 4 ตำบล ศิลาลอย อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0912698946
อาชีพ เกษตรกร จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน

2.กลุ่ม/องค์กรที่เป็นสมาชิก
1) กองทุนหมู่บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง
2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหญ้าปล้อง
3) กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด
4) กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง
5) กลุ่มปุ๋ยหมัก
6) กลุ่มผู้ใช้น้ำ

3.การดำรงตำแหน่ง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
1) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง
2) ประธานกลุ่ม กข.คจ. บ้านหนองหญ้าปล้อง
3) ประธานกลุ่มสัมมาชีพ การปลูกพริกไทยในบ่อซีเมนต์
4) รองประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง
5) กรรมการหมู่บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง
6) กรรมการติดตามหนี้สินกองทุนหมู่บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแบบประเมิน 3 มี 2 ไม่
3 มี
1. มีสัมมาชีพ
1.1 ครัวเรือนประสบผลสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพสามารถเป็นแบบอย่างได้
ครัวเรือนนายภากร มีอาชีพเป็นเกษตรกร มีการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อให้ตนมีภูมิคุ้มกันจากราคาพืชผลการเกษตร โดยพืชที่ปลูกได้แก่ สับปะรด มะม่วง พริกไทย มะลิ และนอกจากนั้นยังเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูลไส้เดือนมาใช้เป็นปุ๋ยอีกด้วย แม้ว่าพริกไทยพันธุ์ซีลอนจะเป็นพืชที่นายภากรเพิ่งปลูกได้ไม่นาน แต่ก็เป็นพืชที่นำมาร่วมกับโครงการสัมมาชีพ ซึ่งนายภากรเป็นผู้ริเริ่มการปลูกพริกไทยในวงบ่อซีเมนต์ โดยใช้เสาท่อใยหินแล้วใส่น้ำไว้ข้างในเพื่อให้พริกไทยชุ่มชื้นตลอดเวลา คล้ายกับการปลูกแก้วมังกร ซึ่งยังไม่มีผู้ใด เคยทำมาก่อน

ผลที่เกิดจากการทำกิจกรรม
นายภากรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรดังนี้

สับปะรด 200,000.- / ปี
มะม่วง 50,000.- / ปี
ดอกมะลิ 35,600.- / ปี
พริกไทย 200.- / สัปดาห์

นายภากรมีรายได้ต่อปี ประมาณ 300,000 บาท

1.2 ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนและมีการออม
หมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง จะมีการทำบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนแยกรายรับรายจ่ายเป็นประจำทุกเดือนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จึงสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินและจากการบันทึกบัญชี พบว่า นายภากรจำนงกุลด์ มีรายได้มากกว่ารายจ่ายทุกเดือน ทำให้มีการออมเงินไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ ในหมู่บ้าน
เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหญ้าปล้อง เดือนละ 100 บาท

2. มีความสัมพันธ์ที่ดี
2.1 สมาชิกในครัวเรือนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
2.2 สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการใช้ความรุนแรง
2.3 สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม/องค์กร

นายภากร มีสมาชิกในครอบครัวด้วยกัน 3 คน ได้แก่ นายภากร ภรรยา และลูกชาย ซึ่งภายในครอบครัวมีการยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน และมักจะทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆ เช่น การสนับสนุน
ลูกชายในการแข่งขันเทควันโด จนได้เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัว อย่างผู้เป็นภรรยา ยังได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหญ้าปล้อง กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองหญ้าปล้อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ฯลฯ

3. มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
3.1 มีป้ายครัวเรือนและจัดระเบียบบ้านให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
ครัวเรือนมีการจัดระเบียบตั้งแต่สิ่งปลูกสร้างไปจนถึงการจัดสรรพื้นที่ในการปลูกพืชในที่ดินของตน ส่วนของด้านหน้าบ้านมีการติดป้ายครัวเรือนบอกอย่างชัดเจน และมีการทำความสะอาดบริเวณบ้านอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

3.2 มีการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสมไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหลือกินเหลือใช้ในครอบครัว จะมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น สิ่งที่สามารถรีไซเคิลได้หรือสิ่งที่สามารถขายได้ จะนำมาแยกเก็บไว้ และจะไม่มีการนำขยะจำพวก หญ้าแห้งหรือกิ่งไม้มาเผาให้เกิดมลพิษขึ้นในชุมชน ทำให้เพื่อนบ้านเห็นตัวอย่างและทำตาม

3.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์
นอกจากช่วยลดมลพิษแล้วนั้นยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมปลูกป่าในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ต้นสัก สะเดา และอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมานายภากรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ปลูกป่าและ
สร้างฝายชะลอน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

2ไม่
4. ไม่ติดยาเสพติดและไม่มีหนี้นอกระบบ
4.1 สมาชิกในครัวเรือนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขอื่นๆ
ครัวเรือนของนายภากร ไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในชุมชน ทำให้สามารถนำรายได้ในส่วนที่มากว่ารายจ่าย มาเก็บออมได้เต็มที่ เผื่อไว้ใช้ในยามจำเป็น จึงไม่ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบใดๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมอื่นๆ

1. ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรม การอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำความรู้มาพัฒนาหมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง

(Visited 1,182 times, 1 visits today)