📣🌾 พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมให้คำแนะนำครัวเรือน ตามเป้าหมาย TPMAP เทศบาลไร่เก่า🌾📣

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางกชพรรณ สุขสนาน นักวิชาการพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣🌾 พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมให้คำแนะนำครัวเรือน ตามเป้าหมาย TPMAP บ้านเนินกรวด 🌾📣

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชาการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรมโครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด เนื่องในวันสตรีสากล 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 🛍️ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหา และความต้องการของครัวเรือน บ้านหนองไพรวัลย์

วันที่ 9 มีนาคม 2565 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงตำบลไร่ใหม่ เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนบ้านหนองจิก

วันที่ 9 มีนาคม 2565 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่

วันที่ 7 มีนาคม 2565 📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สามร้อยยอด สำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน บ้านไร่ใหม่ ตามแบบ ศจพ.3

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 📝 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม