อำเภอสามร้อยยอด เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปราณบุรีและอำเภอกุยบุรี ในครั้งแรกทางราชการได้แบ่งพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ตำบลศิลาลอย และตำบลไร่เก่าจากอำเภอปราณบุรี ออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 ต่อมาในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2538 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งตำบลศาลาลัยขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ 6 หมู่บ้านจากตำบลไร่เก่า และได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนตำบลไร่ใหม่จากอำเภอกุยบุรีมาอยู่ในเขตการปกครองของทางกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอสามร้อยยอดขึ้นเป็น อำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550

อำเภอสามร้อยยอด แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1) ตำบลสามร้อยยอด 9 หมู่บ้าน
2) ตำบลศิลาลอย 9 หมู่บ้าน
3) ตำบลศาลาลัย 8 หมู่บ้าน
4) ตำบลไร่เก่า 8 หมู่บ้าน
5) ตำบลไร่ใหม่ 7 หมู่บ้าน

สามร้อยยอด เสน่ห์เมืองประวัติศาสตร์ อารยสถาปัตย์ศิลป์ ถิ่นอัศจรรย์สองพันปี
"สามร้อยยอด เมืองทางผ่านที่ต้องพัก"

(Visited 2,108 times, 1 visits today)