📣🌾พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่บ้านป่าหมาก มอบทุนอุปการะเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อรายได้ ปี 2564 (ครัวเรือนยากจน) บ้านป่าหมาก🌾📣

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
👥 นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอสามร้อยยอด , ดร.ศิลปชัย จันทร์มีศรี ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ,นายสุภาพ ไทยอุดมทรัพย์ กำนันตำบลศาลาลัย, นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย คณะครู และผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ร่วมมอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
👶 มีการมอบทุนอุปการะตามบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นเป้าหมายครัวเรือนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 โดยกำชับให้ผู้ปกครองนำเงินทุนอุปการะไปใช่จ่ายในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็ก ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 7 times, 1 visits today)