📣🌾พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรมย่อยที่ 3 ทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกลางดง 🌾📣

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565
👥 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมย่อยที่ 3 ทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมผาสุก บ้านหนองกลางดง หมู่ 7 ตำบลศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
📣 โดยกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือน/ชุมชน (SWOT) ปัญหาความต้องการของครัวเรือน/ชุมชน พร้อมจัดทำแผนพัฒนาชีวิตครัวเรือน/ชุมชน รวมถึงเรียนรู้การประกอบอาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากครัวเรือนต้นแบบ/ปราชญ์ชุมชนนระดับพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพต่อไป
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 17 times, 2 visits today)