พช.สามร้อยยอด ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงตำบลไร่ใหม่ เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนบ้านหนองจิก

วันที่ 9 มีนาคม 2565
📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมงานของ อบต.ไร่ใหม่ ประกอบด้วย ผอ.กองสวัสดิการ นักพัฒนาชุมชน นักธุรการ สมาชิก อบต. และสมาชิกสภา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบข้าวสารให้กับนายเรียง อาจคงหาญ ครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง
จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้สำรวจความต้องการของนายเรียง อาจคงหาญ ในการซ่อมแซมบ้านที่หลังคารั่วชำรุด ได้คำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องการใช้ซ่อมแซมบ้าน เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
#ศจพ
#ขจัดความยากจน
#ทีมพี่เลี้ยง

(Visited 11 times, 1 visits today)