พช.สามร้อยยอด เยี่ยมบ้าน ครัวเรือนตกเกณฑ์การขจัดความยากจน บ้านหนองไพรวัลย์

วันที่ 1 มีนาคม 2565
📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด และทีมพี่เลี้ยง ประกอบด้วย นางศรีนวล แซ่ลิ้ม ผู้นำ อช. ตำบลศาลาลัย, นายสุภาพ ไทยอุดมทรัพย์ กำนันตำบลศาลาลัย และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองไพรวัลย์ เข้าเยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด และทีมพี่เลี้ยง ได้เข้าติดตามครัวเรือน นางมณี คำมีศรี พูดคุยถึงความเป็นอยู่ ทักษะอาชีพ และปัจจัยการผลิต และทราบถึงข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน เพื่อวางแผนการพัฒนาต่อไป

#ศจพ.
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 6 times, 1 visits today)