พช.สามร้อยยอด ร่วมกับ กศน.อำเภอสามร้อยยอด จัดทำโครงการให้ความรู้การดูแลรักษาทุเรียน ให้กลุ่มเป้าหมายการขจัดความยากจน บ้านป่าหมาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด มอบหมายนายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรตำบลศาลาลัย) ร่วมกับ นางสุภาวดี บุญนำ ครู กศน. ตำบลศาลาลัย จัดอบรมให้ความรู้การปลูกทุเรียน การใช้สารเคมีในการบำรุงรักษาต้นทุเรียน การใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงรักษาต้นทุเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มาให้ความรู้กับชาวบ้าน โดยมีชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายในการขจัดความยากจน และชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก
ชาวบ้านป่าหมากส่วนใหญ่ตกเกณฑ์การอ่าน และเขียนภาษาไทย ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนและทีมพี่เลี้ยงจึงได้ร่วมกันวางแผนในการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านเห็นถึงความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องที่ชาวบ้านสนใจเรียนรู้ และเห็นถึงอุปสรรคในการเรียนรู้ ซึ่งชาวบ้านไม่สามารถจดจำข้อมูลที่วิทยากรให้ความรู้ได้ทั้งหมด จึงไปกระตุ้นความต้องการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อจะได้จดบันทึกองค์ความรู้ไว้ และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่วิทยากรได้ให้ไว้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้ชาวบ้านเห็นว่าการอ่าน เขียนภาษาไทยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน
ซึ่งโครงการอบรมให้ความรู้นี้เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่เก็บพิกัดครัวเรือนตกเกณฑ์การขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำความต้องการของชาวบ้านประสานงานร่วมกับ กศน อำเภอสามร้อยยอดเพื่อใช้งบประมาณฝึกอบรมของ กศน. มาจัดกิจกรรมให้ความรู้นี้ขึ้นมา
#KM
#ศจพ.
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 9 times, 1 visits today)