พช.สามร้อยยอด สำรวจทักษะอาชีพชุมชนบ้านป่าหมาก เพื่อวางแผนรวมกลุ่มฝึกอาชีพขจัดความยากจน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
📌 นายปริญญา วิชชุตเวส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจทักษะอาชีพของคนในประชาชนบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพบว่าประชาชนบ้านป่าหมากมีความสามารถทักษะด้านงานฝีมือ เช่น การทอผ้าชนิดกี่เอว การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า การประดิษฐ์ จักสานผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และทักษะการตีมีด ซึ่งสามารถรวมกลุ่มเพื่อฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์การขจัดความยากจนได้ จึงได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลมาใช้วางแผนต่อไป

#ศจพ
#ขจัดความยากจน

(Visited 6 times, 1 visits today)