พช.สามร้อยยอด ประชุมรับรองการตรวจสอบข้อมูลจำแนกครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.)

วันที่ 4 มกราคม 2565
📌 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด โดยนายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด ได้จัดประชุมรับรองการตรวจสอบข้อมูลจำแนกครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสามร้อยยอด นำโดย นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอดเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด เป็นที่ปรึกษา
ที่ประชุมได้รับทราบแผนปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566) ผลการตรวจสอบข้อมูลของทีมปฏิบัติการตำบล และพิจารณารับรองข้อมูล ศจพ.1 และข้อมูล ศจพ.2 จำนวนรวม 347 ครัวเรือน ซึ่งได้ตรวจสอบกับข้อมูล จปฐ. ปี 2564 และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลของทีมปฏิบัติการตำบล มีครัวเรือนที่ประสบปัญหาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลไร่ใหม่ , ตำบลไร่ใหม่ และตำบลศาลาลัย โดยได้มีการนำเสนอปัญหาของแต่ละครัวเรือน ซึ่งทึ่ประชุมได้มีมติรับรองข้อมูล และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่ง ศจพ.อ.สามร้อยยอด จะดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามดูแลครัวเรือนอย่างใกล้ชิด ต่อไป

(Visited 14 times, 1 visits today)