พช.สามร้อยยอด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1) แผนปฏิบัติราชการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
2) สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด ประจำปีงบประมาณ 2564
3) สรุปลูกหนี้คงเหลือของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
4) แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด ประจำปีงบประมาณ 2565
5) การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) โครงการกลุ่มสตรีปลูกสับปะรด ประธานกลุ่ม คือ นางสาวนฤมล สวัสดิผล อยู่บ้านเลขที่ 707/1 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จำนวนเงิน 200,000 บาท ผลการพิจารณา ผ่านการอนุมัติ

โดยการประชุมในครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

(Visited 5 times, 1 visits today)