พช.สามร้อยยอด ติดตามการดำเนินงานขุด โคก หนอง นา โมเดล บ้านหนองจิก

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
📌 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไร่เก่า และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) ลงสำรวจพื้นที่ ณ ที่ดินเข้าร่วมโครงการ ของ นายศักดิ์ธนา นาดี พื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 3 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
📌 ลงพื้นที่ตรวจรับ ตรวจสอบความถูกต้องการของการขุดปรับพื้นที่ ตามรูปแบบบ่อมาตรฐาน ซึ่งทำการตรวจสอบวัดขนาดความกว้าง ความยาว และความลึกของบ่อ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบบ่อให้ตรงกับประเภทของดินในพื้นที่
#โคกหนองนา
#World Soil Day
#Global Soil Partnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good

(Visited 4 times, 1 visits today)