พช.สามร้อยยอด ถอดบทเรียน+เอามื้อ บ้านเขาโป่ง

วันที่ 5 ตุลาคม 2564
🌿 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด มอบหมายให้นางกชพรรณ สุขสนาน พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลศิลาลอย, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) ลงพื้นที่แปลงโคก หนอง นา ของ นายชุมพล เอี่ยมละออ ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ พื้นที่ 1 ไร่ บ้านเขาโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 30 คน ร่วมกันถอดบทเรียน และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่บ้าน เพื่อประเมินผลการพัฒนาสรุปบทเรียน และค้นหาแนวทางวิธีการพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ
🌱 จากนั้น ชาวบ้านเขาโป่งเรียนรู้ และร่วมกันลงมือทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยมีนายชุมพล ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเป็นผู้สาธิต เมื่อทำเสร็จได้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมได้นำกลับไปใช้ที่บ้าน มีการสาธิตการใช้โดยให้ชาวบ้านร่วมกันทำแปลงปลูกผัก และทำให้ความรู้เชิงปฏิบัติการคลุมดินห่มดินอีกด้วย ซึ่งชาวบ้านได้พึงพอใจ และตั้งใจในการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ถอดบทเรียน
#เอามื้อสามัคคี

(Visited 11 times, 1 visits today)