พช.สามร้อยยอด เตรียมพื้นที่ก่อนการขุดแปลง “โคก หนอง นา” บ้านตาลเจ็ดยอด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ , นายอภิรัตน์ ลิบลับ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ผู้ควบคุมงาน) , นายอำนาจ รวดเร็ว ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด , นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล , นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และนายช่างฝ่ายผู้รับจ้าง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดแปลงโคก หนอง นา ขนาด 1 ไร่ ของครัวเรือน นายอำนาจ รวดเร็ว หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้รับจ้างกำลังเตรียมพื้นที่ สำหรับการขุดบ่อ โดยได้กำหนดจุดอ้างอิงระดับดินเดิม ทำตารางกริดไลน์ และโรยปูนขาวเป็นแนวในการขุดตามรูปแบบบ่อมาตรฐานตามแบบ
ระหว่างการดำเนินงาน มีฝนเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานเล็กน้อย แต่สามารถวาดรูปแบบบ่อจนเสร็จตามแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลไร่เก่า ให้ยืมบุคลากร นายอภิรัตน์ ลิบลับ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน มาเป็นผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างอีกด้วย

(Visited 4 times, 1 visits today)