พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ของศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
👉 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จัดดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (กิจกรรม”เอามื้อ ปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัย COVID-19″) ของศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ณ บริเวณศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

🌟 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานในการเปิดป้ายศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบตำบลศิลาลอย และนำทีมจิตอาสาในการเอามื้อ ปลูกพืชผักสวนครัว และสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งมีทีมงานปกครองอำเภอ [นายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอาวุโส (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ), นายพเยา มีกลิ่นปลัดประจำตำบลศิลาลอย] , ส่วนราชการในอำเภอ(ประมงอำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ, กศน.), ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านจิตอาสาในการพัฒนา เข้าร่วมดำเนินกิจการจนเสร็จสิ้น
👉 ในการนี้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลศิลาลอย โดย นาย อรรถพรชัย ใกล้ชิด ผู้ใหญ่บ้านห้วยขวางได้นำทีมงานพัฒนาหมู่บ้านร่วมกันปรับพื้นที่ และจัดหาพันธุ์พืชผัก และสมุนไพร ซึ่งจัดกิจกรรมเอามื้อ ปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัย COVID-19 ของศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ตามคติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” และกิจกรรมเทิดพระเกียรติเดือนมหามงคลเนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564” และเพื่อการช่วยเหลือแบ่งปันการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน และผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบางในยามวิกฤต การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีพืชผักและสมุนไพรนานาชนิด ที่ได้ทำการจัดซื้อจัดหา และผู้มีจิตศรัทธานำมาร่วมแบ่งปันในครั้งนี้ด้วย

😷 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดผู้เข้าร่วม ไม่เกิน 20 คน ทุกคนผ่านการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

(Visited 3 times, 1 visits today)