พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรม “อาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น.
นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของ นายสิทธิศักดิ์ น้อยผลเพชร บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ , หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ , ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสามร้อยยอด และครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ การเว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน
ในช่วงแรก จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อการแสดงความจงรักภักดีด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตนฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้น ได้เดินทางไปยังจุดตั้งเวทีเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะของ นายอำเภอสามร้อยยอด พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด ครัวเรือนเจ้าของแปลง และครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
หลังจากเสร็จสิ้นการเสวนา ประธานในพิธีร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก จากนั้นจึงช่วยกันเอามื้อปลูกหญ้าแฝกรอบสระน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และตั้งฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก – น้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการทำเพื่อนำกลับไปทำใช้เองที่บ้านได้
โดยได้รับความอนุเคราะห์หญ้าแฝก จำนวน 5,000 ต้น จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

(Visited 20 times, 1 visits today)