พช.สามร้อยยอด แจกจ่ายไม้เศรษฐกิจแก่ครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไม้เศรษฐกิจให้กับครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการจัดสรรค์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชํากล้าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย มะฮอกกานี พยูง ประดู่ป่า ไผ่ซางหม่น มะขามป้อม
สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้ทำการจัดสรรค์ และลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับครัวเรือน ดังนี้
1.นายศักดิ์ธนา นาดี
2.นายสนั่น สร้อยสม
3.นางสาวมุกดา ใกล้ชิด
4.นางธนิสรา ชูแสง
5.นายสิทธิศักดิ์ น้อยผลเพชร
6.นายเอนก จันทร์กระจ่าง
7.นายอำนาจ รวดเร็ว
8.นายสิน ไม้เทศ
9.นางอุไร โพธิ์แดง
10.นายทวีวัฒน์ โพธิรัชต์
11.นางนันทณา เอี่ยมสำอางค์
12.นายบุญนำ เจียมสกุล
13.นางนฤมล โพธิ์น้อย
14.นางกนกพร พวงเพชร
15.นางสาวกรรณิการ์ สีระพันธ์
16.นายชุมพล เอี่ยมละออ
17.นางสาวศิริวรรณ ยิ้มแย้ม
18.นางสาวบุญเตือน รักยิ้ม
19.นางอำภา สิทธิพันธ์
20.นางสาวอัมพร นิ่มนวล

(Visited 4 times, 1 visits today)