6.6 ฤกษ์ดี พช.สามร้อยยอด ลงขุดหนองใหญ่ แปลงแรก โคก หนอง นา

<> วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และนายนาวิน สุดถนอม นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนายสิทธิศักดิ์ น้อยผลเพชร ณ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับนางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมลงพื้นที่สนับสนุนการขุด โคก หนอง นา แปลงแรกของอำเภอสามร้อยยอด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการขุดวันแรกนี้ ได้รับเกียรติจากนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด นายประมุข เมืองจันทบุรี ส.อบจ.อ.สามร้อยยอด เขต 1 นายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอาวุโส นายยุทธนา ชูจันทร์ ปลัดประจำตำบลสามร้อยยอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่สนใจ อาทิ อบต.สามร้อยยอด รพ.สต.สามร้อยยอด ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขุดโคกหนองนาครั้งนี้ด้วย ผลการขุดวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ นายสิทธิศักดิ์ น้อยผลเพชร เจ้าของพื้นที่ได้บอกเล่าถึงการเข้าร่วมโครงการว่า “หมู่บ้านนี้ผลักดันในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เห็นเป็นรูปธรรม เพราะไม่มีแบบอย่าง ถ้าเราเป็นผู้นำเองแล้วเราทำ ชุมชนที่มาดูเราเป็นแบบอย่าง แม้เราถ่ายทอดไปแล้วอาจไม่สำเร็จเท่าที่ควร แต่เขาเห็นได้ว่าที่สำเร็จมันมี การทำโคกหนองนาต้องเกิดจากใจ เพราะจุดเริ่มต้นไม่สามารถทำผลประโยชน์ที่จะต้องได้ให้กับครอบครัวเรา มันต้องต่อสู้และใช้เวลากับโคกหนองนา การดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา จากแค่ความคิดเริ่มต้นที่เราจะทำก็ทำให้ชีวิตเรารู้สึกอบอุ่นแล้ว การทำโคกหนองนาทำให้ทุกคนที่มาเรียนรู้เกิดการไม่โลภ เกิดพออยู่พอกิน คนที่เอาไปทำได้จริง คนนั้นก็สามารถเดินชีวิตแบบพอเพียงได้ ชีวิตพ้นจากความโลภ”

(Visited 10 times, 1 visits today)