พช.สามร้อยยอด ต้อนรับทีมงานจัดซื้อจัดจ้างจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ต้อนรับทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสาวเกวลิน โมรา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 และชี้แนะวิธีการจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กับ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอดจะนำแนวทางที่จังหวัดได้ให้คำแนะนำไปปรับใช้ในการจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบภาครัฐต่อไป

(Visited 8 times, 1 visits today)