พช.สามร้อยยอด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด ครั้งที่ 3/2564

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด มอบหมายให้ นายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุม พิจารณาโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ในโครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงนอกฤดู ประธานกลุ่ม คือ นางลัยรัตน์ หินแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จำนวนเงิน 200,000 บาท มีผู้ร่วมเสนอโครงการจำนวน 3 คน ผลการพิจารณา ผ่านการอนุมัติ

(Visited 16 times, 1 visits today)