พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็ก ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564

<> วันที่ 21 เมษายน 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายสตรี และผู้นำ อช. ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท โดยพิจารณาคัดเลือกเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ เพื่อบูรณาการช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. เด็กชายเจษฎา คล้ายแก้ว ที่อยู่เลขที่ 160 หมู่บ้านวังไทร หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่
2. เด็กหญิงจารวี หลำทอง ที่อยู่เลขที่ 10/5 หมู่บ้านเขาโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาลอย
3. เด็กหญิงพรพิมล อ่วมกลั่น ที่อยู่เลขที่ 66/2 หมู่บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด
4. เด็กชายพัชรากร ครบแก้ว ที่อยู่เลขที่ 152 หมู่บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 7 ตำบลศิลาลอย
5. เด็กชายสุเมธ ชนะบัว ที่อยู่เลขที่ 109 หมู่บ้านต้นไทร หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาลัย

(Visited 22 times, 1 visits today)