พช.สามร้อยยอด ร่วมประชุมประจำเดือน ผู้บริหารและ จนท. พัฒนาชุมชน เตรียมพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

<> วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อเตรียมพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน นำทีมโดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกคนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมมีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 และแจกเมล็ดพันธุ์ผักตามโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ให้กับทุกอำเภอ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทอีสต์ เวสต์ ซีด จำกัด เพื่อเป็นการขยายผลสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยในการประชุมมีเนื้อหาสาระแยกตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 โดยทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัดเพื่อให้การประเมินของ สพจ. และสพอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานประจำเดือนของ สพอ. ในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน โดยกำหนดให้รายงานแผนฯ ให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือน และรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 5 ของแต่ละเดือน
3. การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ไตรมาส 3-4
4. การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยได้รับการอนุมัติโครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมผาสุก
5. การบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับเอกสารเพิ่มเติมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานฯ
7. โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยได้ทำการกำหนดปฏิทินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นเรียบรอยแล้ว
9. การดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
10. การจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19 โดยมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 9 ราย เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วยผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-2 ดาว จำนวน 1 ราย และกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) จำนวน 8 ราย
11. การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
12. การจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รับผิดชอบการจัดนิทรรศการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล การสาธิต/จำหน่ายอาหารพื้นถิ่น บูธของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ
13. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
14. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
15. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และมีเจลล้างมือ ก่อนเข้าร่วมประชุม

(Visited 7 times, 1 visits today)