พช.สามร้อยยอด ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)

<> วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด ร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) สดจากห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นำโดยนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผอ.กลุ่มฝ่ายทุกกลุ่ม และพัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
– สรุปรายงานผลตรวจราชการ ระหว่างเดือนก.พ. – มี.ค. 64
– การจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด -19
– ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา”
– การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
– ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ซึ่งต้องเริ่งก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
– การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
– การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และหลักเกณฑ์การลดเบี้ยปรับกรณีผิดนัด
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(Visited 8 times, 1 visits today)