พช.สามร้อยยอด สนับสนุนโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนนอกพื้นที่

<> วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองไพรวัลย์ หมูที่ 6 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนำทีมโดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนายดำรงค์ มากระจัน ได้ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เชิญชวนประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ มีการนำผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่มาจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการมอบเมล็ดพันธุ์ผัก กล้าพันธุ์ไม้ให้แก่ประชนผู้สนใจนำไปปลูกด้วย
โดยมีนายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ“ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” และนายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอำเภอสามร้อยยอด ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอสามร้อยยอด กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ นายสุภาพ ไทยอุดมทรัพย์ กล่าวรายงาน พร้อมแนะนำผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาลอย และกลุ่ม อสม. ตำบลศาลาลัย ได้มาตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียน มอบพันธุ์ปลา และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชน อาทิ การสาทิตอาชีพการทำกล้วยทอดของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามร้อยยอด (กศน.) การออกหน่วยทัตกรรมบริการถอนฟัน ขูดหินปูน ของทางโรงพยาบาลสามร้อยยอด เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ ก็ได้นำแว่นตามาแจกให้กับประชาชน การให้ความรู้เบื้องต้นและการป้องกันตนเองจากโรคโควิค-19 ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าราคาประหยัด โดยมีประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในภารกิจบําบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งจังหวัดประจวบฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก ในรูปแบบการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่ออกให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ส่วนราชการได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ทำให้รัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้อย่างตรงจุดและเกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอีกด้วย

(Visited 10 times, 1 visits today)