พช.สามร้อยยอด ปิดฉากการดำเนินงานตำบลนำร่องโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 3

<> วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ บ้านห้วยขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 3 ของการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1. ร่วมกันเรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนู โมเดล” ผ่านทางวีดีทัศน์ และระดมความคิดเห็น เพื่อถอดบทเรียนผ่านกระบวนการกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ องค์ความรู้ที่ได้รับ ข้อคิด/มุมมองต่างๆ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ทั้งความสำคัญ ประเภทและรูปแบบ วิธีการ ประโยชน์ และข้อพึงระวังในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสื่อสาร และการใช้ช่องทางสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ในชุมชน
3. ร่วมกันวิเคราะห์ตำบล ด้วยเทคนิค SWOT สู่การพัฒนาตำบลแห่งความฝัน และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบล ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้คติพจน์ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้เทคนิค AIC
4. การสรุปและชี้แจงภารกิจ เพื่อให้ผู้นำที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ไปปฏิบัติและขยายผลในหมู่บ้านของตนเอง สู่การขับเคลื่อนตำบลในการสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป
โดยโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

(Visited 18 times, 1 visits today)