พช.สามร้อยยอด เดินหน้าต่อตำบลนำร่องโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 2

<> วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ บ้านห้วยขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 2 ของการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี (ภาคปฏิบัติ) ร่วมกันปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านนายสุรพล เที่ยงตรง ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล
2. เวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก โดยครูพาทำ
โดยโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

(Visited 14 times, 1 visits today)